6.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub‐măsură sunt:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start‐ups).

Micro‐întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐up) trebuie săfie înregistrate la ONRC şi să‐şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şipunctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub‐măsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole;
  • Activitatea propusa prin proiect trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin sub‐măsura 6.2. Verifica activitatiile eligibile aici. ;
  • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural.
  • Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Implementarea proiectului
Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 57 de luni de la încheierea contractului de finanțare până la data depunerii dosarului celei de‐a doua tranșe de plată.

Monitorizarea proiectului
Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă

Obiectivul obligatoriu de îndeplinit constă în dovada desfășurării activităților comerciale în cadrul proiectului: documente aferente producţiei comercializate sau a activităţilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabilește un procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acesta trebuie realizat până cel târziu la depunerea celei de‐a doua cereri de plată.
Obiectivele specifice sunt minimum 2 ‐ maximum 5 iar ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20% și vor fi stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general propus prin proiect.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect;

Plata
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:

  • prima tranşă ‐70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare
  • a doua tranşă ‐ 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.

Extras din Ghidul Solicitantului pentru sM 6.2
Consultați varianta completa a ghidului si alte documente relevante pe pagina AFIR. click aici