6.1. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub‐măsură sunt:

 • Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; (autorizați cu statut minim de PFA/II);
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub‐măsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Exploatația are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO. Calculează valoarea SO aici.
 • Exploatația este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;. ;
 • Exploatația este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;.
 • Suprafețele agricole nu au beneficiat de măsura 141 sau au finalizat măsura 141;
 • Suprafețele agricole

Implementarea proiectului
Perioada de implementarea a Planului de Afaceri este de maxim 3 ani (5 ani pentru exploatațiile pomicole),de la semnarea contractului şi reprezintă termenul limita până la care beneficiarul poate depune ultima Cerere de Plată.

Monitorizarea proiectului
Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă

Planul de Afaceri trebuie să respecte obligatoriu următoarele condiții:

 • îndeplinirea obiectivului de comercializare a producției agricole proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, demonstrată prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare. Se va lua în calcul valoarea cumulată pe toată perioada dintre semnarea Contractului de Finanțare și solicitarea celei de-a doua tranșă de plată!
 • în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existentă şi conformă cu normele de mediu în vigoare (după caz);
 • stabilirea domiciliului tânărului fermier care se instalează în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată (în cazul în care domiciliul nu este astfel stabilit);
 • în cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de maximum 9 luni de la data semnării Contractului de Finantare, locul de muncă al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă2 a UAT în care este înregistrată exploataţia (în cazul în care condiţia nu este deja respectată);
 • sediul social al beneficiarului va fi localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia;
 • prin Planul de Afaceri trebuie să se demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploataţiei agricole, astfel încât să reiasă modul în care se va dezvolta /moderniza exploataţia agricolă, creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii şi cele suplimentare propuse prin proiect, cu menţinerea criteriilor de selecţie şi eligibilitate, îndeplinite la finanţare, pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect, pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO si 40.000 euro/proiect pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO;

Plata
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:

 • prima tranşă ‐75% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare
 • a doua tranşă ‐ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri, fără a depăși trei 3 ( 5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la încheierea Contractului de Finanțare.

Extras din Ghidul Solicitantului pentru sM 6.1
Consultați varianta completa a ghidului si alte documente relevante pe pagina AFIR. click aici